Listopadno drveće i grmlje
                    (bjelogorica)                     

 

Početna
stranica


Biljke:

Listopadno

Vazdazeleno

Zeljaste
cvjetnice

Paprati i Mahovine

Penjačice i
poluparaziti

Trave i
ostalo

 

Zaštićene biljke

Rijetke
vrste

 

Životinje

Gljive

Alge

O nama

Vugrovec

Okoliš

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

 

bukva
(Fagus sylvatica)
grab
(Carpinus betulus)
crni grab
(Ostrya carpinifolia)
hrast
(Quercus sp.)

bijeli brijest
(Ulmus laevis)
poljski brijest
(Ulmus minor)
kesten
(Castanea sativa)
breza
(Betula pendula)

jablan
(Populus nigra)
kanadska topola
(Populus x canadensis)
bijela topola
(Populus alba)
 jasika
(Populus tremula)
bijela vrba
(Salix alba)
barska vrba
(Salix cinerea)
vrba iva
(Salix caprea)
kopljastolisna vrba
(Salix hastata)

crni jasen
(Fraxinus ornus)
bagrem
(Robinia pseudoacacia)
klokotac, klokoč
(Staphylea pinnata)
lijeska
(Corylus avellana)

crna bazga
(Sambucus nigra)
 crvena hudika, bekovina
(Viburnum opulus)
 crna hudika, udikovina
(Viburnum lantana)
pasji drijen
(Rhamnus catharticus)

likovac obični
(Daphne mezereum)
klen
(Acer campestre)
 gorski javor
(Acer pseudoplatanus
)
brekinja
(Sorbus torminalis)

drijenak
(Cornus mas)
svibovina
(Cornus sanguinea)
kurika
(Euonymus europaea)
kalina
(Ligustrum vulgare)
trnina, divlja šljiva
(Prunus spinosa)
divlja trešnja
(Prunus avium)
 divlja kruška
(Pyrus pyraster)
brašnava oskoruša
(Sorbus aria)
 
žutika obična
(Berberis vulgaris)
kupine
(Rubus sp.)
glog
(Crataegus laevigata)
 
 
 pasja ruža
(Rosa canina)
 galska ruža
(Rosa gallica)
kužnjak
(Datura stramonium)